Logo

Maden Mühendisleri Mesleki Gelişim Derneği(MMMGD)

info@mmmgd.org.tr +90 312 223 70 95

KVKK BİLGİLENDİRME METNİ

Bu mesaj, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) kapsamında MMMGD’nin çalışmaları ile ilgili olarak bilgilendirme amaçlı olarak üyelere ve üye adaylarına tebliğ edilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Rıza Beyanı

Bu bilgilendirme, 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)” nun 10. Maddesi gereğince yapılmaktadır.

KVKK, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa tarafından korunan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere, gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemektedir.

Kanunun 10. maddesi ise; “kişisel verilerin elde edilmesi sırasında yetkilendirilen kişi” vasıtası ile “veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere hangi gerekçe ile aktarılabileceği, verilerin toplama yöntemi ve hukuki nedeni ile verileri işlenenin hakları” hakkında ilgili kişinin bilgilendirilmesi zorunludur.

Anayasanın 20. maddesinin 3. fıkrası ve KVKK’nun 5,6,8 ve 9. maddelerinin ilgili fıkraları gereği olarak; aynı kanunun 3. maddesinde tarif edildiği şekilde “verileri işlenen kişilerin, özgür iradeyle ve bilgilendirmeye dayanan olumlu irade beyanı içeren açık rızası”nın alınması” zorunludur.

MADEN MÜHENDİSLERİ MESLEKİ GELİŞTİRME DERNEĞİ (MMMGD), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusudur. MMMGD, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerin güvenliğine önem veriyor ve faaliyetlerinden faydalanan, katılan ve çalışanları dahil, tabi olduğu mevzuat gereği, MMMGD’ye ulaşan her türlü kişisel verilerin korunmasında 6698 sayılı Kanuna uygun hareket etmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

            Derneğimiz tarafından toplanan, muhafaza edilen ve üyenin rızası ile paylaşılan ve aktarılan kişisel veriler; üye adayları ve üyelerin, Derneğimize yaptıkları başvurularla elde edilmektedir. MMMGD’ye taleplerini, ad ve soyad, kimlik numarası, adresi ve detaylı özgeçmişleri ile birlikte başvuru formunda istenen bilgileri doldurarark ve buna ekledikleri belgelerle elektronik ortamda mail ekinde ve orijinal nüsha olarak iletmektedirler. Kişisel bilgileri içeren dosyalar, kağıt ortamında orijinal nüsha olarak MMMGD’ın her zaman kilit altında tutulan arşivinde klasörler içinde, elektronik ortamda ve her türlü güvenlik tedbiri alınmış bilgisayarda muhafaza edilmektedir.

            MMMGD internet sitesi tam olarak faaliyete geçtiğinde, üyeler, kendi şifreleri ile veri tabanına girmek sureti ile, özgeçmişlerini ve mesleki gelişimleri ile ilgili bilgi ve sertifikaları veri tabanına yükleyecekler ve orijinal nüshaları, dosya arşivinde yer almak üzere kağıt ortamda MMMGD’ye ulaştıracaklardır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 • MMMGD’de bulunan kişisel veriler, üye adayları ve üyelerin beyan ettikleri ve belgeledikleri kişisel bilgileri, detaylı özgeçmişleri ve mesleki gelişmeleri ile ilgili dokümanlarıdır. 
 • MMMGD’ye üye olmak isteyen adaylar, MMMGD tüzüğünde belirtilen koşulları sağlamak zorundadır. Üyeler, bu koşulları sağladıklarına dair, kişisel bilgileri, mesleki gelişim düzeylerini ve detaylı özgeçmişlerini MMMGD’a sunmalıdır.
 • MMMGD üyesi olan ve MMMGD üye adaylığı talebinde olan kişinin maden mühendisi olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.
 • MMMGD üyelerinden, MMMGD ilgili Komisyonu tarafından, mesleki gelişimleri yeterli görülenler, Yetkin Kişi adayı olarak UMREK’e sunulmak üzere YERMAM üyeliğine teşvik dilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılma Koşulları

 • Üyelik Başvurunda bulunan üye adayının, kişisel bilgileri ve özgeçmişine ait detayların olduğu dosyası, üyelik talebinin değerlendirilmesi için, Yönetim Kurulu üyeleri ile,
 • Üye ve üye adaylarının adres ve iletişim bilgileri, kendilerine gönderi yapılacağı zaman, posta veya kargo şirketi ile paylaşılmaktadır.
 • Üye, ve üye adaylarının adres ve iletişim bilgileri, MMMGD’ın ortak olarak eğitim veya etkinlik düzenleyeceği, STK veya diğer bir kurum ile duyuruların yapılmasını ve katılım sağlanmasını sağlamak üzere paylaşılmaktadır.

KVKK Kapsamında MMMGD Üyelerinin Hakları

            Üye, MMMGD tarafından gönderilen posta, faks veya e-postaları almak istemiyorsa, uyelik@mmmgd.org.tr adresine e-posta göndererek bunu telep edebilir. Arzu ettiği takdirde bilgilerinin kayıtlardan silinmesini/yok edilmesini talep edebilir. Bildirim üzerine işlenmiş kişisel veriler derhal imha edilecektir.

MMMGD Üyeleri, MMMGD’yr başvurarak kişisel verilerinin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmiş olması durumunda buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla, kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme,
 7. e) ve f) bentlerinde belirtilen işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

            Üye, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiklerine yönelik açıklamaları içeren talebini www.mmmgd.org.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Beştepe Mahallesi Meriç Cad. Yuva Apt No:19/B-18 Kat:8, Yeni Mahalle/ANKARA” adresine kimliğini tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya formu uyelik@mmmgd.org.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilir.

MMMGD

MADEN MÜHENDİSLERİ MESLEKİ GELİŞTİRME DERNEĞİ